ಮನೆ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿದ ಮರ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹನುಮಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಮರ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು|| ತೆರವು ಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ