ಮತದಾನದ ಜಾಗೃತಿ

ಪರಿಸರವಾದಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅರಿವು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದರು