ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೊ

ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೊ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಲಿಯೊ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಲಾಯಿತು.