ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೂನಾರ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಮಂಗಳೂರು, ಎ.೧೯- ೨೦೨೧ ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೭ ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಮಂಗಳೂರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಘದ ರೋಹಿತ್ ಎಸ್. ರಾವ್ ಅವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅಪರೂಪದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಘಟನೆ ಲೂನಾರ್ ಆಕಳೇಷ್ಟನ್ (ಗ್ರಹಣ) ವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಲೂನಾರ್ ಆಕಳೇಷ್ಟನ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಚಂದ್ರ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ.
“ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಂಗಳವು ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು. ಮಂಗಳವು ಆಗಾಗ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವುದಾದರೂ, ಚಂದ್ರನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದು ಖಗೋಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿರಳವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಲೂನಾರ್ ಆಕಳ್ಟೇ?ನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಣವು ೨೦೨೧ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೭ ರ ಶನಿವಾರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ೫.೦೮ ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ ೭.೨೦ ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.