ಭೋರ್ಗರೆಯುವ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ

ದೇವದರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಚಕರ ಸಾಹಸ.