ಭಾರತಿ ಬಸವರಾಜಗೆ ಪಿಎಚ್‍ಡಿ

ಕಲಬುರಗಿ ನ 15: ಗುಲಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಬಸವರಾಜ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಕ್ಯಾರಕ್ಟರೈಜೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ ನ್ಯಾನೋ ಕಾಂಪೊಸೈಟ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಪಿಎಚ್‍ಡಿ ಪದವಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು.