ಭರತ್ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ಅವರ 3 ಚಿತ್ರಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್