ಭಕ್ತಸಾಗರ

ಮೇರಿ ಮಾತೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ‌ನಗರದ ಚರ್ಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿರುವ ಭಕ್ತಸಾಗರ