ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ತಮ್ಮ ವಿವಿದ ಭೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜೈ ಭೀಮ್ ದಲಿತಾ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೈ ಮಾದಿಗ ಬೌದ್ದಿಕ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು.