ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ

ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ವಿವಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಗಾರರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ‌ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ