ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ..

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಸೂರಿನ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವುದು.