ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿರುವ ಚರಂಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿವಿಕೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿತೆರೆದು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾದುಕುಳಿತಿರುವ ಚರಂಡಿ