ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಡ್ನಿಯ ಅಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ