ಬಣಗುಡುತ್ತಿರುವ ಟೌನ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ.

ಸದಾ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಗಿಜಿಗುಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬಣಗುಡುತ್ತಿರುವುದು..