ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್…

ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಮ್ಮಾರ ಜನಾಂಗದ ಬಡವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿತರಿಸಿದರು.