ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶಕ್ಕೆ ಜನ ಸಾಗರ

ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಲಾಲ್ ಭಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಜನಸಾಗರ