ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂಜೆ