ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ

ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಕಲಿಸಿದರು