ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಮದರ್ ಥೆರೇಸಾ ಮತ್ತು ನೈಂಟಿಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ನ್ಯಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿದರು