ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಲ್ಲದೆ ಬಸ್‌ಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ

ನಗರದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಯಾmಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ಗಳು.