ಪ್ರತೀಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರು ಇದ್ದಾರೆ.