ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ಎಂ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ವಿದ್ತಾಚೇತಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ವೂಡೆ ಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಎಂ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯಣ ಡಾ. ನಿರಂಜನಾರಾದ್ಯ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದಾರೆ.