ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಮುಂದೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ದ ಕಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆರ್ ಡಿ ಡಬ್ಯು ಎಸ್ ಇ ಎಇ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಯವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು