ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು