ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ರೊ.ಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಈ ವೇಳೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು