ಪಿಂವಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ನಿವೃತ್ತ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು