ಪಾನಕ ಫಲಹಾರ ವಿರತಣೆ

ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ‌ ಅಂಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾನಕ ,ಪಲಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಪಾನಕ‌,ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು