ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ..

ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ನೌಕರರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು