ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ

ನಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಭರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು.