ನೇಮಕ


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ,ಮಾ.1:ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ ನದೀಂ ಆಚಮಟ್ಟಿ ಇವರನ್ಮು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.