ನೂತನ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ

೨೦೨೧ ನೂತನ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರೀಯಾ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗ್ಗೆಯ ಕೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತು.