ನೂತನ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭ

ಗಣಿನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಡೀಶ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶ