“ನಿನದೇ ನೆನಪು” ಆಲ್ಬಂ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ