ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸಮಾನತೆಯ ಕಡೆ :

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಶೀಘ್ರ ಜಾರಿ ಆಶಯದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸಮಾನತೆಯ ಕಡೆ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.