ಧೀರ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ‌ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ