ದೇವಾಲಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ.

ನಾಳೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಟಕರಮಣ ದೇವಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದತಾ ಕಾರ್ಯ