ದೂರತರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ..

ತುಮಕೂರಿನ ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಪಾವಗಡ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಿಟ್ಟಿರುವ ದೂರತರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಜಪಾನಂದಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.