ದುರ್ಗಾ ಪ್ರತಿಮೆ ವಿಸರ್ಜನೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲಸೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಹಲಸೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು