ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ

ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮತ್ತು ಕರುನಾಡಿನ ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುರಿತ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ರೈತಪರ ಹೊರಾಟಗಾರರು