ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತನಾಯರಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು