ದಯಾ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಜೆಒಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಸಲ ಮಾಡಿದ ಮಂದಿಯನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೆ ದಯಾ ಮರಣ ನೀಡುವಂತೆ ಖಾಯಂ ಆತಿ ವಂಚಿತ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.