ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ವಿರೋದಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯರು ಜೀವಮಾನದ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ವಿರೋಧಿಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು