ತೆಂಗು ಬೆಳಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆ ಹರಿಸುವಂತೆ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು