ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ..

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಾಸಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು