ತಪ್ಪಿದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ

ಉಪ್ಪಾರ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿದ ದರೋಡ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೋಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ