ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಡೆದ ಸುರಭಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ