ಡಾ. ಕಾಮಿನಿ ರಾವ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ