ಟೋಪಿವಾಲಾ೧: ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡು ಎಂದು ಯಾಮಾರಿಸುವ ಭೂಪರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ?

ಟೋಪಿವಾಲಾ೧: ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡು ಎಂದು ಯಾಮಾರಿಸುವ ಭೂಪರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ? ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅಮೀನರೆಡ್ಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.