ಟೇಶಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಿರುದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅರಸ್ ಮಳವಳ್ಳಿ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ