ಟೆಂಡರ್ ಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಣ…

ಟೆಂಟರ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಮುಗಡವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗು ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಲ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಪುತ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡಾಲ್